Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Connection timed out in /var/www/easyjob.dk/public_html/inc/database.class.php on line 71

Warning: mysql_error() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/easyjob.dk/public_html/inc/database.class.php on line 75
Easyjob.dk - Find your new job here - Easy and fast job search

Advertise


Please contact us if you have questions about advertising. Contact us here, e-mail: easyjobdk@hotmail.com Untitled Document

Prisliste og Reklamebetingelser

Reklame vilkår og betingelser EasyJob.dk
Når du besøger EasyJob.dk eller benytter ydelser fra EasyJob.dk accepterer du følgende vilkår og betingelser. Medmindre EasyJob.dk skriftlig tiltræder anden skriftlig aftale, leverer EasyJob.dk alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber/bruger/ annoncørens afgivne ordre eller accept.

I det følgende benævnes du som annoncøren ( s ) og EasyJob.dk som EasyJob.dk.

EasyJob.dk har flere forskellige reklamemuligheder som er angivet nedenfor.

Banner i toppen af alle sider
Pixels: 650 x 180 pixels (b x h)
Størrelse: 40 KB
Varighed: 1 uge
Pris: 7.000 DKK

Banner i højre side
Pixels: 300 x 250 pixels (b x h)
Størrelse: 40 KB
Varighed: 1 uge
Pris position 1 ( Fra oven ) : 5.500 DKK
Pris position 2 ( Fra oven ) : 4.500 DKK
Pris position 3 ( Fra oven ) : 4.000 DKK
Pris position 4 ( Fra oven ) : 3.500 DKK

Banner i bunden af alle sider
Pixels: 650 x 180 pixels (b x h)
Størrelse: 40 KB
Varighed: 1 uge
Pris: 3.500 DKK

Info
Bannere kan være animeret eller statisk.
Ved animeret banner skal animationen holde sig inden for 20 sekunder. Filen skal leveres som gif, jpg eller swf inkl. fallback image. Statisk banner skal leveres som jpg eller gif. Ved flash-filer skal der indbygges ClikTag.
Annoncematerialet skal fremsendes via e-mail til EasyJobdk@Hotmail.com som HTML code.
Banneret roterer automatisk efter 20 sekunder og deler plads med andre reklamer.
Priser er i DKK og er excl. moms.
Betaling: Betalingen indsættes på konto nr: 7383-6581710575 Den Jyske Sparekasse Søndergade 3 7830 Vinderup Danmark. IBAN-nummer DK9473836581710575 eller via PayPal på e-mail EasyJobdk@hotmail.com

Reklame vilkår og betingelser EasyJob.dk
Når du besøger EasyJob.dk eller benytter ydelser fra EasyJob.dk accepterer du følgende vilkår og betingelser. Medmindre EasyJob.dk skriftlig tiltræder anden skriftlig aftale, leverer EasyJob.dk alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber/bruger/ annoncørens afgivne ordre eller accept.

I det følgende benævnes du som annoncøren ( s ) og EasyJob.dk som EasyJob.dk.

Tilbud, ordre og accept
Annoncørens ordrer og bestillinger er kun bindende for EasyJob.dk, når annoncøren har modtaget skriftlig ordrebekræftelse fra EasyJob.dk. EasyJob.dk ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede produkter. Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver EasyJob.dk ejendom og må kun efter skriftlig aftale med EasyJob.dk kopieres, genfremstilles, efterlignes eller overlades til tredjemand. Oplysninger i produktinformation og prislister, mv. - skriftlige eller elektroniske er omtrentlige og er kun bindende i det omfang ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser til dem.

Bannerformater og specifikationer
Bannerformater og specifikationer fremgår af gældende prisliste.

Levering af annoncemateriale
Annoncøren skal fremsende annoncemateriale pr. e-mail til den e-mail adresse som er angivet af EasyJob.dk.
Alt materiale mellem de involverede parter fremsendes via e-mail. Annoncørens færdige annoncemateriale skal være EasyJob.dk i hænde senest 7 hele arbejdsdage før planlagt offentliggørelse medmindre EasyJob.dk skriftlig tiltræder anden skriftlig aftale.

Fremsendelse af annoncemateriale
Annoncematerialet sendes til EasyJob.dk med følgende information:
Kundenavn (i emnefelt ved e-mail).
Kontaktperson på mediebureau eller hos kunde.
Evt. kampagnenavn og bureauordre-id.
Tidspunkt for kampagnestart.
Angivelse af format, placering og type.
Hvor banneret skal linke til (landingpage).
Sæt salgskonsulenten c.c. på mailen.

Modtagelse af e-mail
Annoncøren accepterer at modtage alle meddelelser fra EasyJob.dk og vore samarbejdes partnere via den e-mail adresse som annoncøren har oplyst. Det er annoncørens ansvar at den oplyste e-mail adresse er korrekt.

Opstart og integration
Når EasyJob.dk har modtaget annoncørens færdige annoncemateriale og fuld og endelig betaling integreres og aktiveres annoncen i henhold til den ordrebekræftelse som EasyJob.dk har fremsendt til annoncøren.

Visning
Al visning af annoncer på EasyJob.dk sker i henhold til og efter EasyJob.dk generelle vilkår. Dette indebærer blandt andet, at EasyJob.dk betinger sig ret til at lagre alle informationer mv. EasyJob.dk forbeholder sig ret til at ændre et bestilt annoncedesign, såfremt tekniske hensyn kræver det.

Levering
Levering har fundet sted, når EasyJob.dk har afviklet den aftalte annoncering i henhold til den skriftlige ordrebekræftelse fra EasyJob.dk som annoncøren har modtaget.

Reklamationer
Fejl og reklamationer skal være EasyJob.dk i hænde senest 5 dage efter indrykning.
Fejl og mangler ved annoncen, som ikke skyldes annoncøren eller dennes reklamebureau, vil efter EasyJob.dk skøn blive godtgjort ved ekstra eksponering af annoncen. Kun i særlige tilfælde vil en del af det fakturerede beløb blive godskrevet. En godskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb.
Erstatningskrav for fejlagtig indrykning, forsinkelse, manglende indrykning, standsning af bestilte annoncer mv. eller evt. følger af sådanne fejl kan ikke gøres gældende.
EasyJob.dk forbeholder sig ret til at afvise enhver reklamation, hvis der er fejl og mangler i det af annoncørens fremsendte annonce materiale eller det fremsendte annonce materiale ikke overholder gældende branchestandarder.

Såfremt EasyJob.dk på annoncørens foranledning kan rette fejlen, forbeholdes retten til at fakturere et gebyr til annoncøren for ydelsen, og der kan ikke forventes nogen dekort på indrykningen i fald rettelsen resulterer i et dårligt resultat.

Alle annoncer skal overholde de love og regler, der er gældende. EasyJob.dk forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser, eller mod hensynet til brugeren eller EasyJob.dk interesser uden begrundelse. EasyJob.dk påtager sig dog intet ansvar for visning af annoncer, der er i strid med lovgivningen. Mængdekøb sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for EasyJob.dk. Alle tilbud er kun gældende ved annoncørens skriftlige accept inden 14 dage fra tilbuddets datering. Tilbud, der ikke accepteres senest 14 dage efter fremsendelsen, bortfalder, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Samarbejdsaftaler udløber senest 12 måneder efter aftaledato og ubrugte produkter refunderes ikke. Rammeaftaler baseret på et estimeret forbrug af annoncer 12 måneder frem, kan indgås i særlige tilfælde. Ved periodens afslutning efterfaktureres evt. ubrugte annoncer op til den estimerede mængde. Produkter, der købes for 12 måneder ad gangen kan ikke afbrydes i perioden og et evt. ophør med brug af produkterne medfører ikke refusion eller forholdsmæssig tilbagebetaling.

Betalingsbetingelser
Betalings betingelser er netto kontant ved ordre afgivelse. Ved overskridelse af forfaldsdatoen forbeholder EasyJob.dk sig ret til at opkræve et rykkergebyr og beregne en rente på 1,5 % pr. måned.

Priser
Alle priser gælder ab fabrik eller lager og er ekskl. moms og andre afgifter. Alle angivne priser er i Euro og eksklusiv eventuelle kort og betalingsgebyrer medmindre andet er angivet. Fragt er ikke inkluderet og skal bestilles særskilt hvis dette er muligt. Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser såvel før som efter accept under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet. Ændres leverancens art eller forøges EasyJob.dk omkostninger på anden måde, som følge af forhold hos annoncøren, tages der forbehold for regulering af den stipulerede pris. Leveringer, som ikke er omfattet af afgivne bindende tilbud, sker til prisen på leveringsdagen. Der er ikke fortrydelsesret på køb/bestillinger.

Gældende prisliste er en del af denne aftale.

Overskridelse af annoncedeadline
Annoncemateriale og kundekorrekturer skal være modtaget af EasyJob.dk inden deadline. Ved overskridelse af deadline forbeholdes ret til at beregne administrationsgebyr på min. kr. 500 pr. annonce. Dette gælder desuden for rettelser efter deadline til allerede afsendt annoncemateriale.

Forbehold
Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres og udskydelse ikke er muligt, placeres annoncen bedst muligt i forhold til den ønskede placering og beregnes efter sin placering – dog aldrig dyrere end bestilt.

Udskydelse
Såfremt tekniske forhold nødvendiggør det, forbeholder EasyJob.dk sig ret til at udskyde en annonce til senere levering.

Tracking og registrering
EasyJob.dk anvender Google analytics og tilsvarende til tracking og registrering.

Generelle regler for udformning af materialet
Annoncøren er ansvarlig for annonce materiale, funktionalitet og design. Annoncer, der forstyrrer det redaktionelle indhold eller forårsager tekniske problemer for de besøgende vil blive fjernet fra siden med det samme. Det er Annoncørens ansvar og forpligtigelse at al gældende lovgivning overholdes.

Der kan kun oprettes annoncer i de formater og størrelser (pixels og KB) der er angivet i gældende prisliste.

Al annoncemateriale skal ligge inden for rammerne af den udpegede annonceplads. Dvs. at der Ikke må forekomme fremspringende billeder, lag eller popups, som går ud over den specificerede størrelse på banneret.

Links skal altid åbne i et nyt vindue.

Ved brug af lyd, skal der være tydelig start- og stopknap. Lyden må først starte 1 sek. efter rollover og skal stoppe ved rollout.

Streaming må ikke starte af sig selv, men kun ved brugerinteraktion (dvs. klik eller mouse over.)
Hvis streaming aktiveres ved mouseover, skal streamingen stoppe igen, når musen bevæges væk fra banneret. Streamet bør loades i takt med afviklingen. Er det ikke muligt skal en visuel indikator af download status tilføjes, 

I tilfælde af overvældende negativ bruger-feedback/-forstyrrelse, har EasyJob.dk ret til at gøre indsigelse og dermed få fjernet annoncematerialet uanset om kampagnen er fuldført eller ej. Annoncøren vil i så fald have ret til at få fuldført kampagnen med andet, accepteret materiale.

Ændring af betingelser.
EasyJob.dk kan opdatere og ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid, således at opdateringerne træder i kraft næste gang, annoncøren anvender eller besøger EasyJob.dk eller efter 30 dage, afhængig af hvad der sker først. Ingen anden ændring af denne aftale vil være gyldig, medmindre den fremsættes skriftligt af EasyJob.dk. EasyJob.dk tager forbehold for og påtager sig intet ansvar for skrivefejl, trykfejl, udsolgte varer, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl mv.

Kontakt & Info.
Har du spørgsmål til EasyJob.dk kan du kontakte os på e-mail EasyJobdk@hotmail.com

Veflex IVS, Fabersvej 1, 7500 Holstebro CVR:36078286 er ansvarlig for indhold og drift af EasyJob.dk.

Lovvalg & værneting.
Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret, med udelukkelse af eventuelle love og regler, der måtte henføre forholdet til et andet lands ret og ved enten voldgift eller de almindelige domstole efter EasyJob.dk - Veflex IVS valg.


© EasyJob.dk